För miljön, för människorna. - Vi tar ansvar.

"Genom ett aktivt miljömanagement bidrar vi till att bibehålla en intakt miljö för oss själva och för framtida generationer." När det gäller infästningssystem av plast, metall eller kemiska infästningar sätter hantverkare och proffs över hela världen sin tillit till innovativa produkter, system och tjänster från fischer.

Tack vare marknadsorienterade produktutvecklingar, ständiga förbättringar inom alla företagsområden samt felfria produkter och tjänster blir fischer kundernas favoritpartner.
Våra processer beskrivs i ett integrerat managementsystem som baseras på DIN EN ISO 9001:2008 och DIN EN ISO 14001:2005.
Med utgångspunkt från managementpolicyn har företagsmål fastlagts, som realiseras med hjälp av fischers ProzessSystem, som t.ex:

  • Kontinuerlig förbättring
  • Handlingskraftiga medarbetare
  • Starka processer
  • Just-in-Time-principer

Tidslinje över våra miljöåtgärder hittills

1953
Plaståtervinning
1977
Delad registrering av kartonger
1981
Kylvattenackumulatorer som värmekälla för värmepumpar - nybyggnation fischer-forskning uppvärmning med värmepumpar, förvaltningsbyggnad uppvärmning med värmepumpar
1985
Ersättning av alla PCB-kylda transformatorer
1989
Tillsättning av en miljöskyddsansvarig
Ljudisoleringsåtgärder
Värmeåtervinning luftkonditionering databehandling
Källsortering inom alla områden
1992
Metallbearbetning: behandlingsanläggning för avloppsvatten
1997
Miljöcertifiering ISO 14001
2000

Byte av gamla anläggningsstyrningar mot moderna, effektiva styrningar; integration i fastighetsautomationen

2004
Tumlingen: ny köldalstring
2006
Tumlingen: kylvattentillförsel - byte av kylvattenpumpar mot nya, effektivare Horb: utvidgning av köldalstringen: kylmaskin med värmepumpsfunktion
2008
Tumlingen, nybyggnation fordonsverkstad2010
Tumlingen, sanering värmecentraler: färdigställande av energistudie inkl. undersökning av stödmöjligheter och beslut om framtida värmekoncept Horb, studie trigeneration: utarbetning av ett koncept för långfristig och hållbar tillhandahållning av energi.
1970
Uttagande av källvatten istället för dricksvatten för att kyla
Kylvattenbehållare med 1000 m³ som energiackumulator
1979
Förteckning över specialavfall
1983
Tungmetallfria plastfärger
Utnyttjande av spillvärme luftkomprimering
1987
Klorfri maskinolja
Processvärmeåtervinning metallbearbetning
Lager för vattenskadliga ämnen
1990
Omställning av primärenergianvändningen från eldningsolja till gas
Lager för brännbar vätska
1993
Oljeavskiljare för fordonstvättplatser
1998
Nybyggnation Denzlingen fotovoltaikanläggning
2001
Nybyggnation fischer automotive systems
Kylvattenackumulator, kyltorn för frikyla, utnyttjande av spillvärme genom industrigolvvärme, inmatning av kompressorspillvärme i värmenätet, integrering i fastighetsautomationen
Energidatabas
2005
Tumlingen: sanering plastbearbetning
Optimering av kylsystemet för utnyttjande av spillvärme
Decentrala takventilationsenheter med värmeåtervinningssystem
2007
Tumlingen: ombyggnation av kylvattenförsörjning och vattenbehandling
Effektivare användning av spillvärme i KMT-hall (industrigolvvärme) - Horb: klimatisering Produktion: planeringstävling för kylkoncept - Denzlingen: utvidgning av köldalstringen
2009
Ekoplugg - UGf presenterar på FAKUMA i Friedrichshafen för första gången en prototyp av en "ekoplugg"
fischers gästhus: inbyggnad av ett miniblockvärmekraftverk för värme- och elproduktion
Nytt datacenter "Green IT"
2011
Tumlingen, sanering värmecentraler: utföringsfas i två byggavsnitt (byggavsnitt 2 under 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) för EWI-produkter