Företagsfilosofi

Målbild företagsgruppen fischerDe snabba framstegen inom nästan alla teknologiområden, förändring av samhälleliga ramvillkor och inte minst den ofta citerade ekonomiska globaliseringen: Det är präglande ord för vår era av ständiga förändringar. Ett företag som vårt – med anspråket att vara med bland de främsta i världen inom sina affärsområden – undgår inte denna förvandling. Det är snarare så att företaget måste vara med och utforma denna förvandling och själv överta en ledande roll, även vad det gäller beredskap och förmåga till förändring.
Vi har tagit på oss denna ledande roll.
Över alla avdelnings-, områdes- och landsgränser förbättrar vi förlopp och processer för att uppnå en synkron produktion och ett smalt företag.
Det gör vi utifrån värdena i vår företagsmålbild. För just konsekvensen, med vilken vi får till stånd förändringarna, kräver klara mål (de visar oss vad) och otvetydiga värden (de visar oss hur). Målbilden med sina grundprinciper hjälper oss att inte komma på villovägar. Det gäller både för beslut, som vi måste ta inom vårt dagliga arbete, och för den strategiska inriktningen. "Du måste vara den förändring du önskar se i världen", sa Mahatma Gandhi. Det är en uppmaning till oss alla. Och målbilden ligger till grunden för och berättigar varje persons handlande.
Klaus Fischer

Företagsgruppen fischer


Förtagsgruppen fischer är präglad av familjen Fischer och leds företrädesvis av en företagarpersonlighet från denna familj.
Gruppen arbetar resultatorienterat över hela världen till nytta för kunderna och användarna.
Och vi undviker slöseri och ökar mervärdet.
De ekonomiska och politiska aspekterna samt marknadschanserna bestämmer valet av säte. Vi föredrar dock befintliga säten.
Företagsgruppens företagsområden och märken
fischer infästningssystem levererar säkra och ekonomiska infästningar och anslutningar över hela världen.
fischer automotive systems utvecklar och producerar innovativa produkter.
fischertechnik inspirerar till kreativitet och förenar lek och lärande.
fischer Consulting ger råd till externa och interna kunder om hur de kan undvika slöseri.
Alla företagsområden satsar på starka märken över hela världen.

Målet


Vi uppnår den vinst som krävs för en framgångsrik vidareutveckling och för att säkra företagsgruppens framtid.
Därmed skapar, behåller och utformar vi arbetsplatser och förräntar det satsade kapitalet.
Vi utarbetar och realiserar värdebestämda strategier och åtgärder.

Värdena inom företagsgruppen fischer


Vår företagsverksamhet baserar på följande grundläggande värden:

  • Innovation. Vi tänker och handlar med målet att uppnå kontinuerliga förbättringar och innovationer inom alla områden. Vi är öppna för det som är nytt och är beredda på förändringar. Därmed skapar vi ytterligare nytta för oss och våra kunder över hela världen.
  • Egenansvar. Alla av oss bidrar genom sitt arbete proaktivt till företagsgruppens framgång. Vi handlar vinstorienterat, värdebestämt och målgruppsorienterat och står för resultatet av vårt handlande.
  • Seriositet. Vi förhåller oss uppskattande och självkritiskt, är trovärdiga och tillförlitliga, beaktar rådande rättigheter, normer och kulturer och förväntar oss detsamma från våra partner. Vi ställer upp regler och följer dessa.

Utifrån våra mål och värden framgår följande grundprinciper – som måttstock för vårt dagliga arbete och en framgångsrik utformning av vår framtid. Värdena är i grunden orubbliga. De resulterande grundprinciper anpassar vi efter de föränderliga ramvillkoren.
För alla som är verksamma inom företaget gäller därför följande frivilliga åtaganden:

Medarbetarna


Inom ramen för uppgifterna och värdena berikar vi företagsgruppen med vår olikhet.
Vi deltar aktivt och ansvarsfullt i förändringsprocessen.
Som väsentliga egenskaper kräver vi av oss själva att vi är resultatorienterade, lojala, tillförlitliga, riskmedvetna, flexibla och mobila.
Vi kvalificerar oss genom yrkesutbildning och yrkesfortbildning och personlig utveckling
för att leva upp till framtidens krav.
För att vi ska kunna bidra hållbart till företagsgruppens framgång ser vi den egna yrkesmässiga och personliga utvecklingen som ett ständigt handlingsområde. Detta innebär även kontinuerlig förbättring på vår arbetsplats för att kunna uppnå bästa möjliga prestationer och resultat.

Ledningen


Eftersom målorienterade och värdebestämda medarbetare är en avgörande framgångsfaktor gynnar och kräver vi prestation. Därmed skapar vi förutsättningar för företagets framgång.
För själva förbättra oss mäter vi vårt ledningsarbete och vårt resultat kontinuerligt enligt kriterierna i denna målbild.
Målen avtalar vi i överensstämmelse med värdena med utgångspunkt från ramvillkoren. Vi lever upp till förebildsfunktionen med ett situativt och uppskattande ledarbeteende. Vi prioriterar särskilt information och feedback som är omfattande, mottagarrelaterad och som kommer i tid.
Vi ger våra medarbetare oberoende av ålder lämpliga möjligheter för deras utveckling och stödjer dem med motsvaraden åtgärder. I sådana fall när teamarbete är mer lovande än enskilt arbete så främjar vi teamarbete.
Vår ersättning motsvarar prestationen och vi erbjuder framtidsdugliga organisationsformer och arbetsmetoder.

Umgängesformer


Vi uppskattar varandra som tjänsteleverantörer i våra personliga och kulturella olikheter. Vi stödjer varandra funktions- och processövergripande.
Vi ger information i tid och i omfattande omfattning, utnyttjar beröm och kritik som chans till utveckling och gestaltar våra relationer korrekt och tillförlitligt.

Produkterna och tjänsterna


Genom att alltid erbjuda de bästa problemlösningarna skapar vi bästa möjliga nytta och hjälper våra kunder, användare och affärsparter att vara framgångsrika i sina konkurrensmiljöer.
Därför tillhandahåller vi avtalad prestation i rätt mängd, i rätt tid, på rätt plats, i rätt kvalitet och till avtalat pris.
För att uppnå detta inkluderar vi alla internt och externt involverade och ansvariga i tid och aktivt.
Kvalitet, prestation och användarvänlighet gäller i lika hög grad för produkter och tjänster, motsvarande för närvarande gällande kriterier.
Vi bedriver en aktiv, internationellt inriktad skyddsrättspolicy.

Relationerna till affärspartner
Vi agerar tillförlitligt och beständigt, samarbetar förtroendefullt med våra kunder, användare och affärspartner och inkluderar dem i vårt tänkande och agerande för kontinuerlig förbättring och innovation.
På så sätt vinner vi våra kunder, användare och affärspartner och skapar gemensam nytta.

Vårt samhällsansvar
Vi är medvetna om vårt samhälleliga ansvar.
Som företagsgrupp verkar vi principiellt för en demokratisk författning och en frihetligt författad marknadsekonomi.
Företagsrepresentanter ska inom möjliga ramar verka i lämpliga organisationer, organ och föreningar.
Vi ägnar oss åt offentlighets- och pressarbete.
Vi beaktar andras rättigheter och skyddade immaterialrätter och kräver att andra visar respekt för våra rättigheter.
Genom ett aktivt miljömanagement bidrar vi till att bibehålla en intakt miljö för oss själva och för framtida generationer.
Vi investerar i utbildning och vidareutbildning samt stödjer externa utbildningsinstitutioner.

Företaget


Vi eftersträvar kontinuerlig, profitabel tillväxt.
Genom kontinuerliga förbättringar och innovationer – inom alla områden i företagsgruppen – är vi aktivt med och utformar de marknader, inom vilka vi är verksamma, och främjar företagsgruppens konkurrensställning och framgång.
Vi stödjer grundforskning inom privata och offentliga institutioner, så länge de är förenliga med våra företagsmål och värden.